Cocktail Audio X45: the Swiss army knife for streaming 2021

December 2017 I reviewed the Cocktail Audio X35 and loved it. I also announced a version without amps and with a higher quality DAC, the X45, which is finally on review here. Product page: Links mentioned in the video: Review Cocktail Audio X35: Roon Rock: Elac Discovery DS-S101G: If you like my work, support it […]

Read More

Học Ngành Kinh Tế Là Học Những Gì đã cập nhật

Học ngành kinh tế là học về cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách thức ứng xử của từng tác nhân tham gia vào nền kinh tế nói riêng. Học kinh tế là nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn tài nguyên. Kinh tế là một ngành […]

Read More