This Creo Parametric tutorial video shows you how to create a table on a drawing using a Repeat Region to document a Family Table. Repeat Regions use …

[Video Review đánh giá] Creo Parametric – Family Tables on Drawings [Tutorial]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *