This video is a recording of live practice session of IELTS writing task 2. For more videos like this visit our website www.ayazaslam.com or call 0323-3333-962.

[Video Review đánh giá] IELTS writing practice Session and Live Assessment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *