Creating sketchnoted vocabulary cards on the fly to support your students’ learning. Join Verbal to Visual to access our full library of sketchnoting courses, plus …

[Video Review đánh giá] Teaching a Foreign Language with Sketchnotes

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *