1. Listen and tick… [1:26] 2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently [9:02] 3. Put the phrases in the box into their suitable categories.

[Video Review đánh giá] Tiếng Anh 7 – Review 1 – Language – Cô Nguyễn Minh Hiền (DỄ HIỂU NHẤT)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *